Organisationsutveckling

Vi ser på organisationsutveckling som en process i flera steg. För att bli framgångsrik är det viktigt att medarbetare i organisationen känner sig delaktiga och engagerade i alla steg i processen. Resultatet ger glädje och stolthet över att ingå i ett sammanhang som är större än summan av de enskilda delarna. Detta skapar meningsfullhet i det dagliga arbetet. I alla organisationer behövs med jämna mellanrum hjälp av olika anledningar. Det kan behövas nya glasögon för att se på ett problem och identifiera er förbättringspotential. Det kan också handla om punktinsatser i form av Open Space, process- och projektledning eller coaching.

Det är vid sådana tillfällen ni är välkomna att kontakta oss!

Analys
Vi är vana vid att gå in i organisationer och företag för att genomföra tidsbestämda analyser. Utifrån denna analys föreslår vi lämpliga förändringar. Vi är noga med att tillsammans med er definiera uppdraget och strävar efter att utföra våra uppdrag med hög kvalitet och måluppfyllelse. Vårt arbete bygger på stor lyhördhet gentemot er och god kommunikation kring hur vårt arbete fortskrider.

Kontakta oss för offert!

Projektledning
För att ett projekt ska ge resultat gäller det att ta tillvara på och utveckla den samlade kompetensen som finns i en grupp. Det krävs att vara motiverande, entusiasmerande och coach för gruppen. Men viktigast av allt är att kunna planera, driva och leda projektarbetet mot uppsatta mål, rapportera och följa upp projekt.

Vi tar dig från start till mål. Du får de nycklar som krävs för att skapa en fungerande projektgrupp och att leda denna.

Processledning
För att ett förändringsarbete skall accepteras krävs ofta en process, dvs att låta dem som skall ingå bli ledda in i förändringen, men att också få lov att reflektera, fråga och vänja sig. Processledarens erfarenhet av driva förändringsprocesser avgör om förändringen ska lyckas eller inte.

Nyckeln till er framgång är att ACTAB har lång erfarenhet och erfarna konsulter, som tillsammans med er leder processerna genom alla eller några av de steg, som följer.

Omvärldsanalys
I omvärlden händer ständigt saker, som påverkar oss personligt och i vårt företagande. När vi identifierat vad som händer kan vi också lättare hitta strategier för hur vi på olika sätt kan använda det som händer för att komma vidare i vår egen, våra medarbetares och företagets utveckling. Det kan vara politiska beslut, myndighetskrav, konkurrenter som vässar sina budskap, nya målgrupper.

Genom olika metoder hjälper vi dig att identifiera din omvärld och att vara förberedd för framtida utmaningar.

Den Strategiska Loopen
Genom den Strategiska Loopen blir gången i processen överskådlig, logisk och lätt att följa för alla involverade genom alla stegen. Den skapar också en beredskap för de reaktioner, som följer med utvecklingsprocesser. Den Strategiska Loopen vi erbjuder, är en av mest effektfulla nycklar en organisation kan arbeta med, för att på ett överskådligt sätt skapa inspiration, struktur och samsyn i hela er organisation.

Är du nyfiken på av Den Strategiska Loopen kan göra för er?