Vision, Värdegrund och Mål

En framgångsrik organisation bygger på tydligt kommunicerade visioner och klart definierade mål. Dessa bygger i sin tur på ett välgrundat värdegrundsarbete. Arbete med värdegrund, visioner och mål kan liknas vid att planera inför en resa. Ju bättre förberedd du är desto roligare blir resan som du tänkt, utan obehagliga överraskningar. Visionen skapar lusten att resa, värdegrunden anger vad som är viktigt för dig med resan och målen fungerar både som packlista och karta.

Vi kan vara er reseledare genom hela ert visionsarbete och bidrar till trevlig resa!

Visionsarbete
Saknar ni en bild av var ni vill vara om ett år, ett halvår eller en månad? En vision fungerar som en ledstjärna och ger en bild av vad man vill uppnå i framtiden. Bilden ger energi och riktning åt det dagliga arbetet. Visionen utgår från verksamhetsidén och präglas av organsationens värdegrund. Den ska vara lätt att ta till sig, skapa delaktighet och ange riktning för ert arbete. Vision måste därför kommuniceras och spridas internt och externt.

Vill ni ha hjälp att ta fram er vision och implementera den?

Värdegrund
Värdegrunden beskriver förhållningssätt, rättesnören och ledstjärnor. Vi har alla värderingar som styr och påverkar det vi gör och hur bemöter kunder, kollegor och samarbetspartners. En uttalad värdegrund utmärker framgångsrika företag. Värdegrunden skapar engagemang och en gemensam plattform att utgå ifrån. Medarbetarnas kompetens och engagemang är avgörande för alla företags och organisationers utveckling.

Värdegrundsarbete tillsammans med oss kan därför vara en viktig nyckel till er framgång.

Målformulering
Målformulering kan liknas vid att planera inför en resa. Ju bättre förberedd du är desto roligare blir resan som du tänkt, utan obehagliga överraskningar. Målen fungerar både som packlista och karta. Delmålen utgör de stopp på vägen du behöver för att förvissa dig om att du är på rätt väg eller för att njuta av utsikten (belöning). Målen bidrar också till att var och en får klart för sig inom vilka ramar hon eller han kan ta beslut vilket skapar handlingsutrymme, arbetsglädje och trygghet hos varje medarbetare.

Behöver ni hjälp med nya packlistor och kartor?

Implementering
Många tankar, visioner, värdegrunder och mål stannar på ritbordet eller i styrelserummen. För att komma till nytta, måste de ut i verkligheten och användas. Om de inte accepteras av användarna är det ogjort arbete. En effektiv nyckel i detta arbete är att arbeta strukturerat med processer för implementering. Det är lättare att acceptera om man själv är delaktig. Viktigast av allt visionsarbete är implementeringen, så att resan verkligen blir av. Detta är svårt och får därför ofta vänta till sen och blir oftast ogjort.

Genom erfarenhet av olika metoder kan vi bidra till delaktighet i er implementeringsprocess.